fbpx Skip to main content
 1. O NAS

  1.Właścicielem sklepu hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection jest Miodowa 6 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 124/24 w Warszawie, wpisana przez sąd rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego KRS: 0000556608, NIP: 5213696123 adres poczty elektronicznej sklep@hotelverte.com: dodatkowe adresy poczty elektronicznej i numery kontaktowe wskazane są na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

  2.Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych dostępnych w ramach sklepu hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection. Obok Usługodawcy w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą sklepu hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection mogą korzystać z dostarczanych przez sklep hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.

  II. DEFINICJE

  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy lub odbioru i płatności.
  b) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
  c) CENNIK – cennik Usług dostępny w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection
  d) USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
  e) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2020,1740 ze zm.).
  f) KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w sklepie Verte, Warsaw, Autograph Collection z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.
  g) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2019.1231 ze zm.)
  h) REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu Verte, Warsaw, Autograph Collection oraz Usług.
  i) SKLEP INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.hotelverte.com.
  j) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection zgodnie z Regulaminem.
  k) USŁUGOBIORCA – Klient korzystający albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w sklepie hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection.
  l) USŁUGODAWCA– spółka Miodowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
  m) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  n) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.

  III. DANE OSOBOWE

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych:

  1. Informujemy, iż administratorem danych osobowych naszych Klientów (w tym danych osobowych podawanych w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia, w procesie korzystania ze strony internetowej podczas dokonywania zamówień) jest Miodowa 6 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleja Niepodległości 124/24 w Warszawie, wpisana przez sąd rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego KRS: 0000556608, NIP: 5213696123.

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora, które wymagają podania danych osobowych.

  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Serwisie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.

  5. Klient podając dane osobowe oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

  6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 2. KONTAKT

  Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna e-mail: sklep@hotelverte.com więcej danych w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego.

  V. WYMOGI TECHNICZNE

  1.Do korzystania ze Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  a)komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  VI. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

  1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy, odbioru i inne koszty konieczne do realizacji Usługi.

  3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

  4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

  VII. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w przypadku sklepu Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.

  3. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania na stronie Serwisu Internetowego poprzez wybór rodzaju Usługi i określenie pozostałych warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych w Formularzu Zamówienia. Pełne korzystanie z Formularza Zamówienia w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia w sklepu Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie.

  4. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub rezygnacji z zamówienia.

  5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy (jeżeli jest inny niż dostawy) oraz numeru NIP.

  VIII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

  1. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona na podstawie dostępnych metod płatności.

 3. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24. Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Przelewy24 jako zapłacone.

  3.W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego kodu rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.

  4. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w sklepie Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection.

  IX. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

  1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

  2. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po poinformowaniu W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

  4. Termin przydatności do spożycia towarów wynosi jest oznaczony na opakowaniu.

  5. Ze względu na krótki termin przydatności do spożycia wskazany w pkt. 4 powyżej, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

  6. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta osobiście w hotelu Verte, Warsaw, Autograph Collection, ul. Miodowa 6, 00-252 Warszawa we wskazanych w formularzu dniach i godzinach.

  X. REKLAMACJE

  1. Reklamacje związane z działaniem sklepu Hotel Verte, Warsaw, Autograph Collection oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.1.Regulaminu.

  2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi wedle wyboru Klienta w formie:
  zwrotu za pośrednictwem systemu Przelewy24
  zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym);

  4. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

  XI. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 4 Regulaminu.

  4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: na adres wskazane w pkt.1.1. Regulaminu.

  6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  A) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  B) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  C) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  D) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego:
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym Regulaminie.

  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie.

  4. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

  5. Ze Sklepu Internetowego nie można korzystać anonimowo.